Social Media
   

Call Center

      02-512-5389
   

Line ID :

      @gaxorn
   

Youtube

      ฟาร์ม โพรเทคชั่น
   

Instagram

      @farmprotection
   

Facebook

      บริษัท ฟาร์ม โพรเทคชั่น จำกัด
   

E-mail

      Customer@farmprotection.com
เปิดรับเกษตรกรร่วมโครงการลดปริมาณข้าวหนุนปลูกข้าวโพดหลังนานายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เป็นความพยายามสร้างสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และลดรอบการทำนาไม่ให้มีผลผลิตเกินความต้องการจนราคาตกต่ำ

สำหรับพื้นที่เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องเป็นเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช่พื้นที่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ไร่ มีความเหมาะสมมาก หรือเหมาะสมปานกลางสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ในพื้นที่นาเขตชลประทาน หรือแหล่งน้ำอื่นที่มีน้ำตลอดฤดูการเพาะปลูก (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) ใน 31 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู หนองคาย อุบลราชธานี ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สระบุรี และอ่างทอง ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (นาปี) ภายใน 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2560) อย่างน้อยหนึ่งปี ส่วนการรับเงินสนับสนุนหนุน รัฐสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท เป็นค่าเตรียมดิน ค่าปัจจัยการผลิต และกิจกรรมในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่หักหนี้ที่เกษตรกรเคยมีพันธะสัญญากับ ธ.ก.ส.มาก่อนหน้าเข้าร่วมโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนชาวนาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว


# ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.naewna.com